1. ANVENDELSE OG GYLDIGHED

Dette er de gældende salgs- og leveringsbetingelser for alle salg og leverancer og/eller serviceydelser med mindre andet er skriftligt aftalt mellem de erhvervsdrivende parter.

Afvigelse fra salgs- og leveringsbetingelserne kan kun ske med Krøjgaard Kaffes skriftlige tilladelse.

 

2. KVITTERING / ORDREBEKRÆFTELSE

Aftale mellem Krøjgaard Kaffe og køber anses først for indgået, når Krøjgaard kaffe har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser imod kvitteringens indhold skal foreligge skriftligt og være Krøjgaard Kaffe i hænde samme dag, som kvitteringen modtages af køber.

Annullering eller ændring af en ordre kan herefter kun ske med Krøjgaard Kaffes skriftlige godkendelse. Godkendelse af annullering eller ændring kan af Krøjgaard Kaffe gøres betinget af, at køber erstatter sælgers omkostninger og tab ved annullering eller ændring.

 

3. LEVERING

Krøjgaard Kaffe tilbyder fragtfri levering på ordre over 1000,- kr. Fragt for mindre ordre: 75,- kr.

Krøjgaard Kaffe leverer overalt i Danmark, dog med fragttillæg for Grønland og Færøerne.
Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

 

4. PRISER og BETALING

Alle priser er ekskl. moms.

Den endelige pris vil fremgå af Krøjgaard Kaffes faktura, og prisen tillægges den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

Krøjgaard Kaffe forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, ændringer i arbejdslønninger, eller lignende forhold.

Betaling sker 14 dage netto, hvis ikke andet er aftalt.

Betaler køber senere end aftalt, kan Krøjgaard Kaffe fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % per påbegyndt måned. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100,00 med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, dernæst på hovedstolen.

Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

5. EJENDOMSFORBEHOLD

Krøjgaard Kaffe har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

 

6. PRODUKTINFORMATIONER

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Krøjgaard Kaffe. Såfremt Krøjgaard Kaffe har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter.

 

7. FØLGESKADER / INDIREKTE TAB

Krøjgaard Kaffe er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

 

8. BESTILLINGSFEJL

Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer på lagervarer eller returnering i uåbnet, original emballage. Ordrer på bestillingsvarer kan ikke annulleres og sådanne varer tages aldrig retur. Krøjgaard Kaffe forbeholder sig ret til ved returnering af varer / annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog min. kr. 150,00. Godkendte, returnerede varer krediteres til gældende dagspriser.

 

9. REKLAMATIONER

Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Krøjgaard Kaffe uden ugrundet ophold.
Krøjgaard Kaffe er ansvarlig for mangler, der skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, og som viser sig inden et år fra den dag, levering fandt sted. For dele, der er udskiftet eller repareret, er perioden dog seks måneder. Køber er pligtig straks ved modtagelsen at foretage en omhyggelig gennemgang af de leverede produkter. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Krøjgaard Kaffe skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Krøjgaard Kaffes skriftlige samtykke, fritages Krøjgaard Kaffe for enhver forpligtelse. Køber er for egen regning forpligtet til selv, og på eget ansvar, at sørge for at købt, elektronisk udstyr, kan tilkobles forsyningsspænding med jordforbindelse og med maksimal overgangsmodstand på 10 ohm til jord. Krøjgaard Kaffe fremhæver at dette arbejde skal udføres af autoriseret elinstallatør og i overensstemmelse med stærkstrømslovgivningen med dertil hørende bekendtgørelser herom.

Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, mangelfuld vedligeholdelse, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

 

10. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav mod Krøjgaard Kaffe kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Krøjgaard Kaffes erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Krøjgaard Kaffe hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Krøjgaard Kaffe er uden ansvar for forsinkelse eller mangler fra tredjemands side i forbindelse med afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Krøjgaard kaffe er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Krøjgaard Kaffes rimelige kontrolmuligheder som følge af aftaler som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

 

11. DELVIS UGYLDIGHED

Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelserne kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

 

12. TVISTER

Enhver tvist mellem køber og Krøjgaard Kaffe om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres efter dansk ret. Enhver uoverensstemmelse som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Krøjgaard Kaffes værneting.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.